Startseite / Soundfiles / Kreaturen / K NPC / König Ymiron

König Ymiron

Interner Name: KingYmiron
 1. UP Ymiron Aggro 0:16
 2. UP Ymiron Attack01 0:01
 3. UP Ymiron Attack02 0:01
 4. UP Ymiron Attack03 0:01
 5. UP Ymiron Attack04 0:02
 6. UP Ymiron Death 0:08
 7. UP Ymiron Slay01 0:04
 8. UP Ymiron Slay02 0:04
 9. UP Ymiron Slay03 0:05
 10. UP Ymiron Slay04 0:04
 11. UP Ymiron SummonsBjorn 0:07
 12. UP Ymiron SummonsHaldor 0:07
 13. UP Ymiron SummonsRanulf 0:08
 14. UP Ymiron SummonsTorgyn 0:06
 15. UP Ymiron Wound01 0:01
 16. UP Ymiron Wound02 0:01
 17. UP Ymiron Wound03 0:01
 18. UP Ymiron Wound04 0:01
 19. UP Ymiron WoundCrit01 0:01
 20. UP Ymiron WoundCrit02 0:02
 21. UP Ymiron WoundCrit03 0:02