Startseite / Soundfiles / Kreaturen / K NPC / Kel’Thuzad

Kel’Thuzad

Interner Name: KelThuzad
 1. KEL NAXX AGGRO01 0:03
 2. KEL NAXX AGGRO02 0:03
 3. KEL NAXX AGGRO03 0:03
 4. KEL NAXX CHAIN01 0:04
 5. KEL NAXX CHAIN02 0:03
 6. KEL NAXX DEATH 0:14
 7. KEL NAXX DIALOG01 0:04
 8. KEL NAXX DIALOG03 0:05
 9. KEL NAXX DIALOG04 0:02
 10. KEL NAXX FROST 0:05
 11. KEL NAXX HELP 0:03
 12. KEL NAXX SLAY01 0:04
 13. KEL NAXX SLAY02 0:05
 14. KEL NAXX SPEC01 0:05
 15. KEL NAXX SPEC02 0:08
 16. KEL NAXX SPEC03 0:04
 17. KEL NAXX SUMMON 0:08
 18. KEL NAXX TAUNT01 0:09
 19. KEL NAXX TAUNT02 0:09
 20. KEL NAXX TAUNT03 0:09
 21. KEL NAXX TAUNT04 0:11
 22. KelthuzadAttackA 0:02
 23. KelthuzadAttackB 0:02
 24. KelthuzadAttackC 0:02
 25. KelthuzadAttackD 0:02
 26. KelthuzadDeath 0:04
 27. KelthuzadLoop 0:10
 28. KelthuzadWoundA 0:02
 29. KelthuzadWoundB 0:02
 30. KelthuzadWoundC 0:02
 31. KelthuzadWoundCrit 0:02
 32. NA KelThuzad Aggro01 0:03
 33. NA KelThuzad Aggro02 0:04
 34. NA KelThuzad Aggro03 0:04
 35. NA KelThuzad Attack01 0:01
 36. NA KelThuzad Attack02 0:01
 37. NA KelThuzad Attack03 0:02
 38. NA KelThuzad Attack04 0:01
 39. NA KelThuzad Attack05 0:01
 40. NA KelThuzad Attack06 0:01
 41. NA KelThuzad BigglesworthDies 0:11
 42. NA KelThuzad ChainAbility01 0:05
 43. NA KelThuzad ChainAbility02 0:03
 44. NA KelThuzad Death01 0:21
 45. NA KelThuzad Dialogue01 0:07
 46. NA KelThuzad Dialogue02 0:09
 47. NA KelThuzad Dialogue03 0:03
 48. NA KelThuzad FrostAttack 0:04
 49. NA KelThuzad RequestAid 0:03
 50. NA KelThuzad Slay01 0:04
 51. NA KelThuzad Slay02 0:08
 52. NA KelThuzad Special01 0:06
 53. NA KelThuzad Special02 0:09
 54. NA KelThuzad Special03 0:04
 55. NA KelThuzad SummonMinions 0:10
 56. NA KelThuzad TauntFirstWing 0:12
 57. NA KelThuzad TauntFourthWing 0:13
 58. NA KelThuzad TauntSecondWing 0:09
 59. NA KelThuzad TauntThirdWing 0:09
 60. NA KelThuzad Wound01 0:01
 61. NA KelThuzad Wound02 0:01
 62. NA KelThuzad Wound03 0:01
 63. NA KelThuzad Wound04 0:01
 64. NA KelThuzad Wound05 0:01
 65. NA KelThuzad Wound06 0:01
 66. NA KelThuzad WoundCrit01 0:01
 67. NA KelThuzad WoundCrit02 0:02
 68. NA KelThuzad WoundCrit03 0:01
 69. NA KelThuzad WoundCrit04 0:01