Startseite / Soundfiles / Kreaturen / K NPC / Kaz’tik the Manipulator

Kaz’tik the Manipulator

Interner Name: Kaztik
 1. VO 54 OR KAZTIK AGGRO 0:05
 2. VO 54 OR KAZTIK DEATH 0:07
 3. VO 54 OR KAZTIK EVENT 0:05
 4. VO 54 OR KAZTIK INTRO 0:05
 5. VO 54 OR KAZTIK KILL 0:05
 6. VO 54 OR KAZTIK SPELL 1 0:06
 7. VO 54 OR KAZTIK SPELL 2 0:05
 8. VO 54 PARAGON KAZTIK Attack 01 0:01
 9. VO 54 PARAGON KAZTIK Attack 02 0:01
 10. VO 54 PARAGON KAZTIK Attack 03 0:01
 11. VO 54 PARAGON KAZTIK Attack 04 0:02
 12. VO 54 PARAGON KAZTIK Attack 05 0:01
 13. VO 54 PARAGON KAZTIK Attack 06 0:01
 14. VO 54 PARAGON KAZTIK Attack 07 0:02
 15. VO 54 PARAGON KAZTIK Attack 08 0:02
 16. VO 54 PARAGON KAZTIK Attack 09 0:03
 17. VO 54 PARAGON KAZTIK AttackCrit 01 0:02
 18. VO 54 PARAGON KAZTIK AttackCrit 02 0:02
 19. VO 54 PARAGON KAZTIK AttackCrit 03 0:02
 20. VO 54 PARAGON KAZTIK AttackCrit 04 0:03
 21. VO 54 PARAGON KAZTIK AttackCrit 05 0:03
 22. VO 54 PARAGON KAZTIK Wound 01 0:01
 23. VO 54 PARAGON KAZTIK Wound 02 0:01
 24. VO 54 PARAGON KAZTIK Wound 03 0:01
 25. VO 54 PARAGON KAZTIK Wound 04 0:01
 26. VO 54 PARAGON KAZTIK Wound 05 0:02
 27. VO 54 PARAGON KAZTIK Wound 06 0:03
 28. VO 54 PARAGON KAZTIK Wound 07 0:01
 29. VO 54 PARAGON KAZTIK Wound 08 0:02
 30. VO 54 PARAGON KAZTIK WoundCrit 01 0:02
 31. VO 54 PARAGON KAZTIK WoundCrit 02 0:02
 32. VO 54 PARAGON KAZTIK WoundCrit 03 0:02
 33. VO 54 PARAGON KAZTIK WoundCrit 04 0:02
 34. VO 54 PARAGON KAZTIK WoundCrit 05 0:02