Startseite / Soundfiles / Kreaturen / K NPC / Kaathar der Wachsame

Kaathar der Wachsame

Interner Name: AuchindounProtector
  1. VO 60 AUCH PROTECTOR AGGRO 0:04
  2. VO 60 AUCH PROTECTOR DEATH 0:09
  3. VO 60 AUCH PROTECTOR INTRO 0:06
  4. VO 60 AUCH PROTECTOR KILL 0:04
  5. VO 60 AUCH PROTECTOR SPELL1 0:04
  6. VO 60 AUCH PROTECTOR SPELL2 0:04

Schreibe einen Kommentar