Startseite / Soundfiles / Kreaturen / J NPC / Jin’do der Götterbrecher

Jin’do der Götterbrecher

Interner Name: JINDO
 1. VO ZG2 JINDO AGGRO 0:09
 2. VO ZG2 JINDO ATTACK01 0:01
 3. VO ZG2 JINDO ATTACK02 0:01
 4. VO ZG2 JINDO ATTACK03 0:01
 5. VO ZG2 JINDO ATTACK04 0:01
 6. VO ZG2 JINDO ATTACK05 0:01
 7. VO ZG2 JINDO ATTACK06 0:01
 8. VO ZG2 JINDO ATTACK07 0:01
 9. VO ZG2 JINDO ATTACK08 0:01
 10. VO ZG2 JINDO ATTACK09 0:01
 11. VO ZG2 JINDO ATTACK10 0:01
 12. VO ZG2 JINDO ATTACKCRIT01 0:02
 13. VO ZG2 JINDO ATTACKCRIT02 0:02
 14. VO ZG2 JINDO ATTACKCRIT03 0:01
 15. VO ZG2 JINDO ATTACKCRIT04 0:02
 16. VO ZG2 JINDO ATTACKCRIT05 0:02
 17. VO ZG2 JINDO DEATH 0:05
 18. VO ZG2 JINDO KILL 01 0:03
 19. VO ZG2 JINDO KILL 01 Phase2 0:05
 20. VO ZG2 JINDO KILL 02 0:02
 21. VO ZG2 JINDO KILL 02 Phase2 0:04
 22. VO ZG2 JINDO MANDOKIR LEVELS UP 01 0:02
 23. VO ZG2 JINDO PHASE2 TAUNT 01 0:02
 24. VO ZG2 JINDO PHASE2 TAUNT 01 Phase2 0:04
 25. VO ZG2 JINDO PHASE2 TAUNT 02 0:03
 26. VO ZG2 JINDO QUEST FLAVOR 01 0:09
 27. VO ZG2 JINDO QUEST FLAVOR 02 0:10
 28. VO ZG2 JINDO QUEST FLAVOR 03 0:13
 29. VO ZG2 JINDO SPELLCAST01 0:02
 30. VO ZG2 JINDO SPELLCAST02 0:01
 31. VO ZG2 JINDO SPELLCAST03 0:02
 32. VO ZG2 JINDO SPELLCAST04 0:02
 33. VO ZG2 JINDO START PHASE2 01 0:12
 34. VO ZG2 JINDO UNLOCKED 01 0:07
 35. VO ZG2 JINDO WOUND01 0:01
 36. VO ZG2 JINDO WOUND02 0:01
 37. VO ZG2 JINDO WOUND03 0:01
 38. VO ZG2 JINDO WOUND04 0:01
 39. VO ZG2 JINDO WOUND05 0:01
 40. VO ZG2 JINDO WOUND06 0:01
 41. VO ZG2 JINDO WOUND07 0:01
 42. VO ZG2 JINDO WOUND08 0:01
 43. VO ZG2 JINDO WOUND09 0:01
 44. VO ZG2 JINDO WOUND10 0:01
 45. VO ZG2 JINDO WOUNDCRIT01 0:02
 46. VO ZG2 JINDO WOUNDCRIT02 0:02
 47. VO ZG2 JINDO WOUNDCRIT03 0:01
 48. VO ZG2 JINDO WOUNDCRIT04 0:02
 49. VO ZG2 JINDO WOUNDCRIT05 0:01