Gug’rokk

Interner Name: Gugrokk
 1. VO 60 6OM GUGROKK AGGRO 0:05
 2. VO 60 6OM GUGROKK BRIDGE 0:05
 3. VO 60 6OM GUGROKK DEATH 0:05
 4. VO 60 6OM GUGROKK INTRO 0:04
 5. VO 60 6OM GUGROKK KILL01 0:01
 6. VO 60 6OM GUGROKK KILL02 0:03
 7. VO 60 6OM GUGROKK SPELL01 0:01
 8. VO 60 6OM GUGROKK SPELL02 0:03
 9. VO 60 6OM GUGROKK SPELL03 0:02
 10. VO 60 6OM GUGROKK SPELL04 0:05
 11. VO 60 GUGROKK Attack 01 0:01
 12. VO 60 GUGROKK Attack 02 0:01
 13. VO 60 GUGROKK Attack 03 0:01
 14. VO 60 GUGROKK Attack 04 0:01
 15. VO 60 GUGROKK Attack 05 0:01
 16. VO 60 GUGROKK Attack 06 0:01
 17. VO 60 GUGROKK Attack 07 0:01
 18. VO 60 GUGROKK Attack 08 0:02
 19. VO 60 GUGROKK Attack 09 0:01
 20. VO 60 GUGROKK Attack 010 0:01
 21. VO 60 GUGROKK AttackCrit 01 0:02
 22. VO 60 GUGROKK AttackCrit 02 0:02
 23. VO 60 GUGROKK AttackCrit 03 0:02
 24. VO 60 GUGROKK AttackCrit 04 0:03
 25. VO 60 GUGROKK AttackCrit 05 0:02
 26. VO 60 GUGROKK Wound 01 0:01
 27. VO 60 GUGROKK Wound 02 0:01
 28. VO 60 GUGROKK Wound 03 0:01
 29. VO 60 GUGROKK Wound 04 0:01
 30. VO 60 GUGROKK Wound 05 0:01
 31. VO 60 GUGROKK Wound 06 0:01
 32. VO 60 GUGROKK Wound 07 0:01
 33. VO 60 GUGROKK Wound 08 0:01
 34. VO 60 GUGROKK Wound 09 0:01
 35. VO 60 GUGROKK Wound 010 0:01
 36. VO 60 GUGROKK WoundCrit 01 0:02
 37. VO 60 GUGROKK WoundCrit 02 0:02
 38. VO 60 GUGROKK WoundCrit 03 0:02
 39. VO 60 GUGROKK WoundCrit 04 0:02
 40. VO 60 GUGROKK WoundCrit 05 0:02