Startseite / Soundfiles / Kreaturen / G NPC / Gortok Bleichhuf

Gortok Bleichhuf

Interner Name: GortokPalehoof
 1. UP Gortok Aggro 0:07
 2. UP Gortok Attack01 0:02
 3. UP Gortok Attack02 0:02
 4. UP Gortok Attack03 0:01
 5. UP Gortok Attack04 0:01
 6. UP Gortok Death 0:03
 7. UP Gortok Slay01 0:06
 8. UP Gortok Slay02 0:03
 9. UP Gortok Wound01 0:01
 10. UP Gortok Wound02 0:01
 11. UP Gortok Wound03 0:01
 12. UP Gortok Wound04 0:01
 13. UP Gortok WoundCrit01 0:01
 14. UP Gortok WoundCrit02 0:02
 15. UP Gortok WoundCrit03 0:01
 16. UP Gortok WoundCrit04 0:01