Startseite / Soundfiles / Kreaturen / G NPC / Gilnean Weiblich

Gilnean Weiblich

Interner Name: GilneanFemale
 1. GilneanFemale Attack01 0:01
 2. GilneanFemale Attack02 0:01
 3. GilneanFemale Attack03 0:00
 4. GilneanFemale Attack04 0:01
 5. GilneanFemale Attack05 0:01
 6. GilneanFemale Attack06 0:00
 7. GilneanFemale Attack07 0:00
 8. GilneanFemale Death01 0:03
 9. GilneanFemale Death02 0:02
 10. GilneanFemale Death03 0:02
 11. GilneanFemale Death04 0:02
 12. GilneanFemale Wound01 0:01
 13. GilneanFemale Wound02 0:01
 14. GilneanFemale Wound03 0:01
 15. GilneanFemale Wound04 0:01
 16. GilneanFemale Wound05 0:01
 17. GilneanFemale Wound06 0:01
 18. GilneanFemale Wound07 0:01
 19. GilneanFemale Wound08 0:01
 20. GilneanFemale WoundCrit01 0:01
 21. GilneanFemale WoundCrit02 0:01
 22. GilneanFemale WoundCrit03 0:01
 23. GilneanFemale WoundCrit04 0:01
 24. GilneanFemale WoundCrit05 0:01
 25. GilneanFemale WoundCrit06 0:01
 26. GilneanFemale WoundCrit07 0:01
 27. GilneanFemale WoundCrit08 0:01
 28. GilneanFemale WoundCrit09 0:01