Startseite / Soundfiles / Kreaturen / G NPC / Gilnean VEN Weiblich

Gilnean VEN Weiblich

Interner Name: GilneanVenF
 1. VO GilneanVenF Farewell01 0:02
 2. VO GilneanVenF Farewell02 0:01
 3. VO GilneanVenF Farewell03 0:01
 4. VO GilneanVenF Farewell04 0:02
 5. VO GilneanVenF Farewell05 0:01
 6. VO GilneanVenF Farewell06 0:04
 7. VO GilneanVenF Farewell07 0:03
 8. VO GilneanVenF Farewell08 0:02
 9. VO GilneanVenF Farewell09 0:01
 10. VO GilneanVenF Farewell10 0:01
 11. VO GilneanVenF FarewellAggro01 0:01
 12. VO GilneanVenF FarewellAggro02 0:01
 13. VO GilneanVenF FarewellAggro03 0:01
 14. VO GilneanVenF FarewellAggro04 0:01
 15. VO GilneanVenF FarewellAggro05 0:02
 16. VO GilneanVenF Greeting01 0:02
 17. VO GilneanVenF Greeting02 0:02
 18. VO GilneanVenF Greeting03 0:02
 19. VO GilneanVenF Greeting04 0:01
 20. VO GilneanVenF Greeting05 0:03
 21. VO GilneanVenF Greeting06 0:02
 22. VO GilneanVenF Greeting07 0:02
 23. VO GilneanVenF Greeting08 0:03
 24. VO GilneanVenF Greeting09 0:03
 25. VO GilneanVenF Greeting10 0:02
 26. VO GilneanVenF GreetingAggro01 0:02
 27. VO GilneanVenF GreetingAggro02 0:01
 28. VO GilneanVenF GreetingAggro03 0:02
 29. VO GilneanVenF GreetingAggro04 0:01
 30. VO GilneanVenF GreetingAggro05 0:02
 31. VO GilneanVenF Pissed01 0:03
 32. VO GilneanVenF Pissed02 0:03
 33. VO GilneanVenF Pissed03 0:02
 34. VO GilneanVenF Pissed04 0:02
 35. VO GilneanVenF Pissed05 0:04
 36. VO GilneanVenF Pissed06 0:03
 37. VO GilneanVenF Pissed07 0:01
 38. VO GilneanVenF Pissed08 0:02
 39. VO GilneanVenF Pissed09 0:01
 40. VO GilneanVenF Pissed10 0:05
 41. VO GilneanVenF Vendor01 0:01
 42. VO GilneanVenF Vendor02 0:02
 43. VO GilneanVenF Vendor03 0:01
 44. VO GilneanVenF Vendor04 0:01
 45. VO GilneanVenF Vendor05 0:03