Startseite / Soundfiles / Kreaturen / F NPC / Flammenbändigerin Ka’graz

Flammenbändigerin Ka’graz

Interner Name: FlamebenderKagraz
 1. VO 60 BFR KAGRAZ AGGRO 0:05
 2. VO 60 BFR KAGRAZ AKNOR DIES 0:04
 3. VO 60 BFR KAGRAZ BERSERK 0:06
 4. VO 60 BFR KAGRAZ CYCLONE 01 0:02
 5. VO 60 BFR KAGRAZ CYCLONE 02 0:03
 6. VO 60 BFR KAGRAZ CYCLONE 03 0:04
 7. VO 60 BFR KAGRAZ CYCLONE 04 0:03
 8. VO 60 BFR KAGRAZ DEATH 0:07
 9. VO 60 BFR KAGRAZ INTRO 0:06
 10. VO 60 BFR KAGRAZ RESET 0:05
 11. VO 60 BFR KAGRAZ SLAY 01 0:03
 12. VO 60 BFR KAGRAZ SLAY 02 0:02
 13. VO 60 BFR KAGRAZ SPELL 01 0:02
 14. VO 60 BFR KAGRAZ SPELL 02 0:04
 15. VO 60 BFR KAGRAZ SPELL 03 0:02
 16. VO 60 BFR KAGRAZ WOLVES 01 0:02
 17. VO 60 BFR KAGRAZ WOLVES 02 0:02
 18. VO 60 BFR KAGRAZ WOLVES 03 0:03
 19. VO 60 KAGRAZ Attack 01 0:01
 20. VO 60 KAGRAZ Attack 02 0:01
 21. VO 60 KAGRAZ Attack 03 0:01
 22. VO 60 KAGRAZ Attack 04 0:01
 23. VO 60 KAGRAZ Attack 05 0:00
 24. VO 60 KAGRAZ Attack 06 0:00
 25. VO 60 KAGRAZ Attack 07 0:01
 26. VO 60 KAGRAZ Attack 08 0:01
 27. VO 60 KAGRAZ Attack 09 0:01
 28. VO 60 KAGRAZ Attack 010 0:01
 29. VO 60 KAGRAZ AttackCrit 01 0:03
 30. VO 60 KAGRAZ AttackCrit 02 0:01
 31. VO 60 KAGRAZ AttackCrit 03 0:01
 32. VO 60 KAGRAZ AttackCrit 04 0:03
 33. VO 60 KAGRAZ AttackCrit 05 0:01
 34. VO 60 KAGRAZ Wound 01 0:01
 35. VO 60 KAGRAZ Wound 02 0:01
 36. VO 60 KAGRAZ Wound 03 0:01
 37. VO 60 KAGRAZ Wound 04 0:01
 38. VO 60 KAGRAZ Wound 05 0:01
 39. VO 60 KAGRAZ Wound 06 0:01
 40. VO 60 KAGRAZ Wound 07 0:01
 41. VO 60 KAGRAZ Wound 08 0:01
 42. VO 60 KAGRAZ Wound 09 0:01
 43. VO 60 KAGRAZ Wound 010 0:01
 44. VO 60 KAGRAZ WoundCrit 01 0:03
 45. VO 60 KAGRAZ WoundCrit 02 0:02
 46. VO 60 KAGRAZ WoundCrit 03 0:01
 47. VO 60 KAGRAZ WoundCrit 04 0:01
 48. VO 60 KAGRAZ WoundCrit 05 0:01