Startseite / Soundfiles / Kreaturen / E NPC / Exarch Maladaar

Exarch Maladaar

Interner Name: ExarchMaladaar
 1. Auch Malad Aggro01 0:04
 2. Auch Malad Aggro02 0:04
 3. Auch Malad Aggro03 0:03
 4. Auch Malad Avatar01 0:08
 5. Auch Malad Death01 0:07
 6. Auch Malad Intro01 0:18
 7. Auch Malad Roar01 0:04
 8. Auch Malad Slay01 0:05
 9. Auch Malad Slay02 0:09
 10. Auch Malad SoulCleave01 0:06
 11. VO 60 MALADAAR Attack 01 0:01
 12. VO 60 MALADAAR Attack 02 0:01
 13. VO 60 MALADAAR Attack 03 0:01
 14. VO 60 MALADAAR Attack 04 0:01
 15. VO 60 MALADAAR Attack 05 0:01
 16. VO 60 MALADAAR Attack 06 0:01
 17. VO 60 MALADAAR Attack 07 0:00
 18. VO 60 MALADAAR Attack 08 0:01
 19. VO 60 MALADAAR Attack 09 0:01
 20. VO 60 MALADAAR AttackCrit 01 0:02
 21. VO 60 MALADAAR AttackCrit 02 0:01
 22. VO 60 MALADAAR AttackCrit 03 0:01
 23. VO 60 MALADAAR AttackCrit 04 0:02
 24. VO 60 MALADAAR AttackCrit 05 0:01
 25. VO 60 MALADAAR BECOME 01 0:03
 26. VO 60 MALADAAR CROWNING 01 0:04
 27. VO 60 MALADAAR CROWNING 02 0:09
 28. VO 60 MALADAAR CROWNING 03 0:07
 29. VO 60 MALADAAR CROWNING 04 0:04
 30. VO 60 MALADAAR CROWNING 05 0:09
 31. VO 60 MALADAAR CROWNING 06 0:10
 32. VO 60 MALADAAR CROWNING 07 0:11
 33. VO 60 MALADAAR CROWNING 08 0:03
 34. VO 60 MALADAAR CROWNING 09 0:02
 35. VO 60 MALADAAR Death 01 0:04
 36. VO 60 MALADAAR Death 02 0:03
 37. VO 60 MALADAAR Death 03 0:03
 38. VO 60 MALADAAR Death 04 0:03
 39. VO 60 MALADAAR Death 05 0:02
 40. VO 60 MALADAAR FAREWELL 01 0:03
 41. VO 60 MALADAAR FAREWELL 02 0:03
 42. VO 60 MALADAAR FAREWELL 03 0:03
 43. VO 60 MALADAAR FAREWELL 04 0:02
 44. VO 60 MALADAAR GREETING 01 0:03
 45. VO 60 MALADAAR GREETING 02 0:03
 46. VO 60 MALADAAR GREETING 03 0:03
 47. VO 60 MALADAAR GREETING 04 0:05
 48. VO 60 MALADAAR SPELL 01 0:06
 49. VO 60 MALADAAR SPELL 02 0:03
 50. VO 60 MALADAAR SPELL 03 0:04
 51. VO 60 MALADAAR TRIAL 01 0:04
 52. VO 60 MALADAAR TRIAL 02 0:04
 53. VO 60 MALADAAR TRIAL 03 0:02
 54. VO 60 MALADAAR Wound 01 0:00
 55. VO 60 MALADAAR Wound 02 0:01
 56. VO 60 MALADAAR Wound 03 0:01
 57. VO 60 MALADAAR Wound 04 0:01
 58. VO 60 MALADAAR Wound 05 0:01
 59. VO 60 MALADAAR Wound 06 0:01
 60. VO 60 MALADAAR Wound 07 0:01
 61. VO 60 MALADAAR Wound 08 0:01
 62. VO 60 MALADAAR Wound 09 0:01
 63. VO 60 MALADAAR Wound 010 0:01
 64. VO 60 MALADAAR WoundCrit 01 0:01
 65. VO 60 MALADAAR WoundCrit 02 0:01
 66. VO 60 MALADAAR WoundCrit 03 0:01
 67. VO 60 MALADAAR WoundCrit 04 0:01
 68. VO 60 MALADAAR WoundCrit 05 0:01
 69. VO 60 SMV EXCORCISM MALADAAR 01 0:05
 70. VO 60 SMV EXCORCISM MALADAAR 02 0:13
 71. VO 60 SMV EXCORCISM MALADAAR 03 0:07
 72. VO 60 SMV EXCORCISM MALADAAR 04 0:08
 73. VO 60 SMV EXCORCISM MALADAAR 05 0:04
 74. VO 60 SMV EXCORCISM MALADAAR 06 0:05
 75. VO 60 SMV EXCORCISM MALADAAR 07 0:05
 76. VO 60 SMV EXCORCISM MALADAAR 08 0:03
 77. VO 60 SMV EXCORCISM MALADAAR 09 0:03
 78. VO 60 SMV EXCORCISM MALADAAR 10 0:05
 79. VO 60 SMV EXCORCISM MALADAAR 11 0:04
 80. VO 60 SMV EXCORCISM MALADAAR 12 0:07
 81. VO 60 SMV MURDER MALADAAR 01 0:03
 82. VO 60 SMV MURDER MALADAAR 02 0:05
 83. VO 60 SMV MURDER MALADAAR 03 0:04
 84. VO 60 SMV XANDROS MALADAAR 03 0:04
 85. VO 60 SMV XANDROS MALADAAR 04 0:06
 86. VO 60 SMV XANDROS MALADAAR 05 0:04
 87. VO 60 TAN MALADAAR ARENA 01 0:04
 88. VO 60 TAN MALADAAR ARENA 01-01 0:04
 89. VO 60 TAN MALADAAR CAVE 01 0:01
 90. VO 60 TAN MALADAAR FIRE 01 0:04
 91. VO 60 TAN MALADAAR FIRE 02 0:05
 92. VO 60 TAN MALADAAR PRISONERS 01 0:09
 93. VO 60 TAN MALADAAR PRISONERS 02 0:09
 94. VO 60 TAN MALADAAR RETURN 01 0:08
 95. VO 60 TAN MALADAAR RUN 01 0:01
 96. VO 60 TLD EXARCH MALADAAR 01 0:09
 97. VO 60 TLD EXARCH MALADAAR 02 0:05
 98. VO 60 TLD EXARCH MALADAAR 03 0:09
 99. VO 60 TLD EXARCH MALADAAR 04 0:05
 100. VO 60 TLD RET MALADAAR 01 0:09
 101. VO 60 TLD XANDROS MALADAAR 01 0:05
 102. VO 60 TLD XANDROS MALADAAR 02 0:04
 103. VO 62 MALADAAR TOUR 01 0:04