Startseite / Soundfiles / Kreaturen / E NPC / Eadric der Reine

Eadric der Reine

Interner Name: EadricThePure
 1. AC Eadric Aggro01 0:02
 2. AC Eadric AttackHeavy01 0:02
 3. AC Eadric AttackHeavy02 0:03
 4. AC Eadric AttackHeavy03 0:02
 5. AC Eadric AttackHeavy04 0:02
 6. AC Eadric AttackHeavy05 0:02
 7. AC Eadric AttackLight01 0:02
 8. AC Eadric AttackLight02 0:01
 9. AC Eadric AttackMedium01 0:02
 10. AC Eadric AttackMedium02 0:02
 11. AC Eadric Death01 0:05
 12. AC Eadric Hammer01 0:02
 13. AC Eadric Intro01 0:05
 14. AC Eadric Slay01 0:04
 15. AC Eadric Slay02 0:05
 16. AC Eadric WoundCritical01 0:02
 17. AC Eadric WoundCritical02 0:02
 18. AC Eadric WoundCritical03 0:02
 19. AC Eadric WoundHeavy01 0:02
 20. AC Eadric WoundHeavy02 0:01
 21. AC Eadric WoundHeavy03 0:01
 22. AC Eadric WoundLight01 0:01
 23. AC Eadric WoundLight02 0:01
 24. AC Eadric WoundLight03 0:01
 25. AC Eadric WoundLight04 0:01
 26. AC Eadric WoundMedium01 0:01
 27. AC Eadric WoundMedium02 0:01
 28. AC Eadric WoundMedium03 0:02
 29. AC Eadric WoundMedium04 0:02
 30. AC Eadric WoundMedium05 0:01
 31. AC Eadric WoundMedium06 0:01