Startseite / Soundfiles / Kreaturen / D NPC / Dalliah die Verdammnisverkünderin

Dalliah die Verdammnisverkünderin

Interner Name: DaliahTheDoomsayer
 1. TEMPEST Dalliah Aggro01 0:05
 2. TEMPEST Dalliah Attack01 0:02
 3. TEMPEST Dalliah Attack02 0:02
 4. TEMPEST Dalliah Attack03 0:02
 5. TEMPEST Dalliah Attack04 0:02
 6. TEMPEST Dalliah Death01 0:06
 7. TEMPEST Dalliah HealLnds01 0:04
 8. TEMPEST Dalliah HealLnds02 0:06
 9. TEMPEST Dalliah Intro01 0:06
 10. TEMPEST Dalliah Slay01 0:07
 11. TEMPEST Dalliah Slay02 0:04
 12. TEMPEST Dalliah TauntWrath01 0:05
 13. TEMPEST Dalliah TauntWrath02 0:05
 14. TEMPEST Dalliah TauntWrath03 0:05
 15. TEMPEST Dalliah WhrlWnd01 0:04
 16. TEMPEST Dalliah WhrlWnd02 0:04
 17. TEMPEST Dalliah Wound01 0:02
 18. TEMPEST Dalliah Wound02 0:02
 19. TEMPEST Dalliah Wound03 0:02
 20. TEMPEST Dalliah WoundCrit01 0:02
 21. TEMPEST Dalliah WoundCrit02 0:03
 22. TEMPEST Dalliah WoundCrit03 0:02
 23. TEMPEST Dalliah WrathDies01 0:06