Startseite / Soundfiles / Kreaturen / B NPC / Bethilac Klein

Bethilac Klein

Interner Name: FireSpiderBossSmall
 1. MON FireSpiderBossSmall Aggro 01 0:02
 2. MON FireSpiderBossSmall Aggro 02 0:01
 3. MON FireSpiderBossSmall Aggro 03 0:01
 4. MON FireSpiderBossSmall Aggro 04 0:02
 5. MON FireSpiderBossSmall Aggro 05 0:01
 6. MON FireSpiderBossSmall Aggro 06 0:01
 7. MON FireSpiderBossSmall Aggro 07 0:02
 8. MON FireSpiderBossSmall Aggro 08 0:02
 9. MON FireSpiderBossSmall Aggro 09 0:01
 10. MON FireSpiderBossSmall Aggro 10 0:02
 11. MON FireSpiderBossSmall Attack 01 0:02
 12. MON FireSpiderBossSmall Attack 02 0:01
 13. MON FireSpiderBossSmall Attack 03 0:01
 14. MON FireSpiderBossSmall Attack 04 0:02
 15. MON FireSpiderBossSmall Attack 05 0:01
 16. MON FireSpiderBossSmall Attack 06 0:02
 17. MON FireSpiderBossSmall Attack 07 0:02
 18. MON FireSpiderBossSmall Attack 08 0:02
 19. MON FireSpiderBossSmall Attack 09 0:01
 20. MON FireSpiderBossSmall Attack 10 0:02
 21. MON FireSpiderBossSmall Death 01 0:03
 22. MON FireSpiderBossSmall Death 02 0:03
 23. MON FireSpiderBossSmall Death 03 0:03
 24. MON FireSpiderBossSmall Death 04 0:03
 25. MON FireSpiderBossSmall Death 05 0:03
 26. MON FireSpiderBossSmall Death 06 0:03
 27. MON FireSpiderBossSmall Death 07 0:04
 28. MON FireSpiderBossSmall Death 08 0:04
 29. MON FireSpiderBossSmall Death 09 0:03
 30. MON FireSpiderBossSmall Death 10 0:03
 31. MON FireSpiderBossSmall Wound 01 0:01
 32. MON FireSpiderBossSmall Wound 02 0:01
 33. MON FireSpiderBossSmall Wound 03 0:01
 34. MON FireSpiderBossSmall Wound 04 0:01
 35. MON FireSpiderBossSmall Wound 05 0:01
 36. MON FireSpiderBossSmall Wound 06 0:01
 37. MON FireSpiderBossSmall Wound 07 0:01
 38. MON FireSpiderBossSmall Wound 08 0:02
 39. MON FireSpiderBossSmall Wound 09 0:01
 40. MON FireSpiderBossSmall Wound 10 0:02
 41. MON FireSpiderBossSmall WoundCrit 01 0:01
 42. MON FireSpiderBossSmall WoundCrit 02 0:01
 43. MON FireSpiderBossSmall WoundCrit 03 0:01
 44. MON FireSpiderBossSmall WoundCrit 04 0:01
 45. MON FireSpiderBossSmall WoundCrit 05 0:01