Ammunae

Interner Name: Ammunae
 1. VO HO Ammunae Attack01 0:01
 2. VO HO Ammunae Attack02 0:01
 3. VO HO Ammunae Attack03 0:01
 4. VO HO Ammunae Attack04 0:02
 5. VO HO Ammunae Attack05 0:01
 6. VO HO Ammunae Attack06 0:01
 7. VO HO Ammunae Attack07 0:02
 8. VO HO Ammunae Attack08 0:02
 9. VO HO Ammunae Attack09 0:02
 10. VO HO Ammunae AttackCrit01 0:02
 11. VO HO Ammunae AttackCrit02 0:02
 12. VO HO Ammunae AttackCrit03 0:02
 13. VO HO Ammunae Death01 0:04
 14. VO HO Ammunae Engage01 0:06
 15. VO HO Ammunae Event01 0:04
 16. VO HO Ammunae Slay01 0:02
 17. VO HO Ammunae Slay02 0:03
 18. VO HO Ammunae Wound01 0:01
 19. VO HO Ammunae Wound02 0:01
 20. VO HO Ammunae Wound03 0:02
 21. VO HO Ammunae Wound04 0:01
 22. VO HO Ammunae Wound05 0:02
 23. VO HO Ammunae Wound06 0:02
 24. VO HO Ammunae Wound07 0:02
 25. VO HO Ammunae Wound08 0:01
 26. VO HO Ammunae Wound09 0:01
 27. VO HO Ammunae WoundCrit01 0:02
 28. VO HO Ammunae WoundCrit02 0:02
 29. VO HO Ammunae WoundCrit03 0:01
 30. VO HO Ammunae WoundCrit04 0:02
 31. VO HO Ammunae WoundCrit05 0:01

Schreibe einen Kommentar